issrg.shibboleth
Classes 
ShibbolethAuthzTokenParser
ShibbolethPrincipal
ShibbolethURLHandler
ShibPermisRBAC