issrg.test.shibboleth
Classes 
ShibbolethAtt
ShibTest