issrg.test.xmlPolicyParser
Classes 
XMLPolicyParserTest